Ränta på företagslån

Allt fler personer väljer företagslån som finansieringsalternativ. Det kan vara ett väldigt förmånligt sätt att såväl säkerställa kapital och investeringar i samband med uppstart som att utöka befintlig verksamhet eller skapa trygghet under perioder av lägre omsättning. Och numera är företagslån en lånenisch som allt fler banker och kreditinstitut väljer att fokusera på.
Det är inte alltid helt uppenbart vad som krävs för att man ska kunna säkerställa ett lån till företaget. I många fall så varierar även företagslån ränta i sådan stor utsträckning att man verkligen bör undvika att ta första bästa lån utan att först ta en titt på vad som erbjuds. Men vad innebär egentligen ränta och hur skiljer det sig åt när det kommer till just företagslån?

Ränta på företagslån

Ränta företagslån

Ränta åsyftar det procentuella belopp som du betalar för att låna pengar. Det är med andra ord en del av den avgift du eller företaget får betala för att företaget lånar pengar. Företagslån ränta skiljer sig i ett praktiskt hänseende därmed inte från den utlåningsränta som man betalar när man lånar pengar i egenskap av privatperson. Däremot är det inte alltid du som privatperson som är betalningsskyldig när det kommer till företagslån. I vissa fall är det nämligen företaget som juridisk person som axlar betalningsansvaret.
I samband med att du väljer att teckna ett företagslån bör du därför vara lite extra noggrann med att kolla huruvida den faktiskt betalskyldigheten kan övergå till dig själv med följd att lånet kan belasta din privatekonomi. Ofta är det däremot ett krav att man som näringsidkare måste gå i god för sitt företag såvida företagskapitalet inte är tillräckligt gott för att anses utgöra fullgod säkerhet. Men vilka typer av ränta på företagslån finns det?

Företagslån med rörlig ränta

När det gäller rörlig ränta så varierar den allt eftersom utifrån det rådande marknadsläget. Hur ofta den justeras varierar mellan olika långivare och framgår av lånebrev och villkor. I de flesta fall så innebär rörlig ränta att det faktiska beloppet upp- eller nedjusteras månads- eller årsvis. Är marknadsläget förmånligt för låntagare så kommer det resultera i en låg ränta. Men motsatt kan även stämma med följd att räntan periodvis blir högre.

Fördelar med rörlig ränta på företagslån

 • Är i många fall på det stora hela mer förmånligt.
 • Enklare att lösa lånet i förtid.
 • Kräver ingen förhandling.

Nackdelar med rörlig ränta på företagslån

 • Räntan kan stiga med följd att man risker att få betala en större slutsumma.
 • Man riskerar att missa chansen att binda lånet till förmånlig ränta.

De flesta väljer rörlig ränta när de endera förväntar sig att räntorna ska gå ned i framtiden, eller då de planerar att lösa lånet i förtid. Men huruvida det är förmånligt för just dig och ditt företags situation är något som du själv kommer att behöva ta ställning till. Många väljer att inledningsvis välja rörlig ränta och därefter binda om de upplever att ränta ligger på en bra nivå.

Företagslån med fast bunden ränta

Till skillnad från rörlig ränta så innebär fast ränta att man i samband med långivaren bestämmer att räntan för företagslån ska förbli orörd under en viss period. Ofta handlar det om några år, men det är väldigt ovanligt att man binder räntan längre än fem år. Detta brukar vara ett förstahandsval för den som redan i förväg vill veta vilken slutsumma som lånet kommer att hamna på. När räntan binds så binds den i princip alltid till ett räntebelopp som för tillfället överstiger den rörliga räntan, men ger fördelen att den individuella räntan förblir bunden även om den rörliga stiger. Därför kan man se fast ränta som ett skydd mot oväntade ränteförändringar.

Fördelar med fast ränta på företagslån

 • Gör att du redan i förväg vet hur mycket du kommer att behöva betala under den bundna perioden.
 • Skyddar dig mot oväntade ränteökningar.

Nackdelar med fast ränta på företagslån

 • Du riskerar att få ett dyrare lån om referensräntan sjunker.
 • Kan bli dyrare att lösa i förtid.

Det är väldigt vanligt att företag väljer fast ränta om de vill göra det enkelt för sig när det kommer till bokföring och budgetering. Därför har många kommit att se fast ränta som de mer tillförlitliga alternativet, även om det för många innebär att de binder sig till en högre avgift än vad de för tillfället kan få med rörlig ränta. Ofta kan man se det som att man avsäger sig möjligheten till att få lägre räntekostnader till förmån för trygghet och översikt.

Säkerhet, risk och återbetalning gällande företagslån

Då företag kan bedrivas i olika former så kan återbetalningsplikten gällande företagslån i stor utsträckning variera utifrån företagsform. Det är även vanligt att man som företagsägare går i god för lånet med följd att man blir personligt företagsskyldig om företaget går omkull och därmed inte kan återbetala. Vad som avgör återbetalningsskyldigheten är i grund och botten två saker, nämligen hur långivaren bedömer möjligheten att säkerställa säkerhet för lånet samt företagsformen.

 • I enskild firma så är det alltid du och din ekonomi som belastas då det inte finns någon juridisk distinktion mellan dig och företaget.
 • För övriga företagsformer så kan betalningsskyldigheten stanna inom företaget om långivaren bedömer att företaget har tillräckligt god ekonomi för att täcka lånet. Om långivaren kräver borgen så innebär det däremot i de flesta fall att du blir personligt återbetalningsskyldig om företaget inte kan återbetala.

I samband med att du tecknar ett företagslån så kommer det att framgår hur långt återbetalningsskyldigheten sträcker sig. Om företaget är nystartat och saknar ekonomisk buffert så kräver de flesta banker och långivare att du eller någon annan väljer att agera borgensman. I praktiken betyder detta att du måste återbetala lånet även om företaget går i konkurs.
På senare tid har det blivit alltmer vanligt att de som lånar ut pengar kräver att någon går i god för företagets återbetalningsförmåga. Detta beror i stor utsträckning på att företagslån har blivit så pass vanligt att de anses blivit mer riskfyllt att låna ut pengar. Vill du undvika personligt betalningsansvar för företagslånet så bör du därför se till att företaget har tillräckligt många ekonomiska och materiella tillgångar att täcka lånebeloppet även om omsättningen sviker. Det är nämligen detta som kommer att bestämma huruvida företaget anses ha tillräckligt god säkerhet för att på egen hand beviljas ett lån.

Ränte- och återbetalningsskydd för företagslån

I tider då det ekonomiska läget varierar stort så väljer många att säkerställa lite extra skydd när det kommer till företagslån. Detta handlar i de flesta fall om att teckna särskilda försäkringar och ränteskydd som gör att man kan aktivera en återbetalningsfrist eller skjuta upp räntebetalningen om det skulle uppstå ekonomiska svårigheter till följd av sjukdom, försämrad omsättning eller andra väntade händelser.

Vad som kännetecknar dessa skydd är att man får betala en extra avgift, men att man i gengäld får ökad trygghet. Att skaffa försäkring för företagskrediter blir på så sätt en del av den långsiktiga ekonomiska planering. Huruvida det är en bra idé måste däremot ställas i förhållande till hur mycket man väljer att låna, samt hur man bedömer sannolikheten att man får återbetalningssvårigheter.

På senare tid har det även blivit vanligt med vad som kommit att kallas för ränteskydd. Detta kan jämföras med en sorts försäkring där man betalar ett extrabelopp mot att man är garanterat att slippa alltför stora ränteväxlingar. Dessa kombineras ofta i samband med rörlig ränta om man planerar ett långsiktigt lån men vill vara säker på att inte drabbas av oväntat höga räntehöjningar.

Huruvida man väljer att teckna denna sorts utökade skydd måste bedömas från fall till fall. Även om det innebär en på det stora hela högre räntekostnad så innebär det samtidigt ökad trygghet. Många väljer därför att acceptera att lånet blir lite dyrare om det innebär att företaget skyddas mot oväntade lånerelaterade händelser. Om man ser lånet som en del av företagsverksamheten kan det definitivt vara en bra idé att även överväga lite extra skydd.

Hur mycket pengar kan ett företag låna?

Egentligen finns det ingen gräns för hur stort ett företagslån kan vara. Men i praktiken så avgörs det från fall till fall, och det är i slutändan banken eller långivaren som bestämmer hur mycket pengar de är villiga att låna ut. Och vad som alltid kommer att ligga till grund för bedömningen är företagets ekonomi i kombination med företagets framtida möjligheter att säkerställa god omsättning och vinst.

Därför kommer det att vara bokföringen som kommer att vara den mest betydande faktorn i huruvida du kan säkra ett lån. Om företaget är nystartat så kan det däremot krävas endera borgen eller att man med all tydlighet presenterar papper som visar omsättningsnivån. Som uppstartsföretag kan det därför krävas en övertygande presentation som illustrerar att företaget har en framtid att räkna med.

Inför att man söker företagslån bör man därför förbereda sig på att kunna presentera dokument som styrker att företaget har de förutsättningar som krävs för att axla ett visst lånebelopp. Om detta saknas så kommer det istället att med största sannolikhet bli din personliga ekonomi som utvärderas i syfte att avgöra om du kan beviljas ett företagslån i samband med ett personligt betalningsansvar.

Vilken ränta på företagslån får man?

När man ansöker om företagslån så kommer långivaren, kreditinstitutet eller banken att göra en individuell prövning av företagets ekonomiska förutsättning. Denna kommer att används som grund vid beräkning av räntan. Som tumregel kan man säga att räntan stiger utifrån hur stor risken anses vara. Den som lånar ut pengar till företag använder nämligen räntan som en sorts trygghet när det kommer till att säkerställa att lånet blir lönsamt.

I och med detta så finns det även ett visst mått av förhandlingsmöjligheter. Om företagets ekonomi är god, eller om din personliga ekonomi är stark och du är villig att gå i borgen, så kan du ofta säkerställa en mer förmånlig ränta. För att räntan ska bli så förmånlig som möjligt i samband med företagslån så är det viktigt att vara beredd på att presentera goda argument gällande varför en viss ränta är lämplig i den specifika situationen.

Räntan kommer även att påverkas stort av det allmänna ekonomiska läget. Därför är det under vissa perioder avsevärt mycket mer förmånligt att skaffa ett lån. Och många har som ambitionen att skaffa lån med bunden ränta när det är som mest förmånligt. Problemet är däremot att det oftast endast är i efter hand som det går att dra slutsatsen att ett visst tillfälle faktiskt var förmånligt. Därför bör man undvika att göra orealistiska prognoser, och istället grunda sitt beslut i vad man faktiskt känner till här och nu. Man bör även undvika att jämföra med andra personer eller företags lån, då ränta och belopp alltid i viss utsträckning kommer att påverkas av individuella förutsättningar. Däremot går det ofta att använda andra företags situationer som argument i samband med ränteförhandling med långivaren.

Att skaffa företagslån

När man väl har orienterat sig i världen av företagslån och fått en känsla för vad som skiljer de olika alternativen, ränteuppläggen och tilläggsalternativen åt så är det dags att fundera över huruvida ett företagslån är rätt val. Här finns det knappast några enkla svar, utan man måste noggrant utvärdera för- och nackdelarna med extern finansiering. Något som ofta används som måttstock är huruvida beloppet man planerar att låna går att säkerställa på egen hand. Om beloppet överstiger vad man har i mån av fria tillgångar så är det däremot dags att överväga ett lån.

Innan man väljer att ta lånet så bör man även fundera på huruvida lånet är något som är nödvändigt. Väldigt många företagare ställer därför lånet i relation till förväntad tillväxt. Och om man kan säga att lånet kommer att bidra till ökad omsättning på lång sikt så är det samtidigt stor chans att lånet faktiskt är en bra idé. Är man osäker så går det i många fall att diskutera saken med banken eller långivaren då de nästan alltid är villig att diskutera kalkyler och prognoser. Värt att hålla i åtanke är att företagslån i grund och botten handlar om att främja företagsverksamheten.